CSR

I en tid med store globale miljømessige og sosiale utfordringer, er det viktig at vi tar en aktiv rolle og tar ansvarlige valg når det gjelder miljø og mennesker. VELA tar blant annet ansvar og har en aktiv rolle ved å overholde de 10 prinsippene som er skissert av FNs Global Compact. FNs Global Compact fungerer som et overordnet rammeverk for vår CSR-politikk:

VELA utvikler og markedsfører banebrytende løsninger rundt det sittende mennesket. VELA sitt arbeid foregår således med utgangspunkt i menneskets velvære og trivsel. Som en naturlig følge av respekt for mennesket, prioriterer vi derfor etikk og moral meget høyt.

VELA streber ikke bare mot å arbeide innenfor retningslinjene nedenfor, men stiller også lignende krav til både leverandører og samarbeidspartnere.

Vermund Larsen A/S

 • Støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter
 • Sikrer at selskapet ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene
 • Opprettholder foreningsfrihet og anerkjenner retten til kollektive forhandlinger
 • Støtter utrydding av alle former for tvangsarbeid
 • Støtter effektiv avskaffelse av barnearbeid
 • Aksepterer ikke diskriminasjon i forbindelse med arbeids- og ansettelsesforhold
 • Støtter en forsiktig tilnærming til miljøutfordringer
 • Tar initiativ til å fremme et større miljøansvar
 • Oppfordrer til utvikling og formidling av miljøvennlige teknologier
 • Motarbeider alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse

 

        Vermund Larsen

Kvalitets- og miljøpolitikk

Vermund Larsen A/S har et kvalitets- og miljøledelsessystem som er basert på de internasjonalt anerkjente standardene, ISO 9001 og ISO 14001, som vi er sertifisert. Vi har en definert politikk som følges av alle selskapets ansatte, hvor vi opprettholder vårt sentrale fokus på kundetilfredshet. Vi arbeider med kontinuerlig forbedring av både produkter og prosesser basert på bestemte mål, slik at vi oppfyller krav fra både kunder og myndigheter.

Miljø- og kvalitetspolitikk hos VELA

Basert på VELAs visjon, oppdrag og verdier, har vi bygget opp et kvalitets- og miljøledelsessystem som danner et grunnlag for de beslutninger og handlinger vi gjør i selskapet. Vi vil derved opprettholde vårt fokus på kundetilfredshet gjennom levering av løsninger rundt den sittende personen, med høy kvalitet og en veloverveid livssyklus.

 • Være i tett dialog med våre kunder om bruk, forventninger og forbedringer
 • Være i tett dialog med våre leverandører om de riktige valgene med hensyn til miljø og kvalitet
 • Følge gjeldende lovgivning og forskrifter
 • Informere alle ansatte om miljø og kvalitet, samt sørge for opplæring og forsvarlig kompetanse
 • Ha fokus på energibesparende tiltak
 • Arbeide med miljøbevisste valg og forebygge forurensning
 • Arbeide med kontinuerlige forbedringer gjennom hele verdikjeden

Ansvarlighet overfor miljø

VELA fokuserer blant annet på den miljømessige livssyklusen ved alle relevante prosesser, bl.a. i utviklingsfasen, ved valg av leverandører, gjennom egen produksjon og i forbindelse med resirkulering og bortskaffelse.

Som produksjonsbedrift kan vi gjøre en forskjell overfor miljøet gjennom gjenvinning av materialer og produkter. I den daglige produksjonen sorterer vi avfall og sender f.eks. metall, elektronikk, batterier og emballasje til gjenvinning. Vi resirkulerer også emballasje og plast selv i produksjonen.

VELA har en høy grad av resirkulerbare produkter og produktdeler, da VELA stoler kan videresendes enten som de er eller etter reparasjon eller ombygging. Denne resirkulerbarheten benyttes av mange kunder (f.eks. kommuner). Gjenvinning skjer i henhold til kundens krav, forventninger og skriftlig avtale.

Vi oppfordrer våre kunder til miljømessig riktig avhending hvis produktet ikke kan resirkuleres.

 

 

Ansatte med særlige behov

I tråd med VELAs arbeid med FNs bærekraftsmål, har vi et spesielt fokus på verdensmål #4 om å sikre kvalitetsutdanning og fremme muligheter for livslang læring.

VELA er et selskap som tar samfunnsansvar, og derfor har vi ansatte med særlige behov. Hos VELA opplever vi dette som en berikelse av arbeidsplassen vår, hvor alle bidrar til selskapets utvikling.

Det er viktig for VELA å:

 • Ansette medarbeidere med spesielle behov
 • Integrere ulike fleksible stillinger og praksisplasser
 • Gi en meningsfull hverdag
 • Sikre god opplæring og introduksjon
 • Inkludere alle i VELA og skape et felles fundament gjennom våre verdier
 • Benytte skjermede virksomheter som underleverandører for vår produksjon