Handelsbetingelser

Generelle betingelser for kjøp hos VELA – Vermund Larsen Norge AS

Avtalegrunnlag

1.1 Hvis ikke annet er avtalt mellom partene, skjer alle leveranser på grunnlag av leveringsbetingelsene nedenfor.

Pris

2.1 Angitte priser og andre opplysninger i prislister osv. regnes alltid som veiledende. Angitte priser er uten levering og montering, med mindre annet er angitt konkret i avtalen.

2.2 Hvis det forekommer prisøkninger fra selgers leverandør eller lignende før levering, så vel som økte tollavgifter eller andre avgifter, økes prisen tilsvarende.

Spesialfremstilling av varen

3.1 Hvis selger skal foreta spesielle tilpasninger/modifikasjoner av varen, skal kjøper dekke alle selgers omkostninger til dette.

3.2 Spesielt innkjøpte og fremstilte varer tas ikke i retur, og selges ikke på prøve.

3.3 Hvis leveringen blir forsinket på grunn av endrede spesifikasjoner, har selger rett til å forlenge leveringstiden etter egen vurdering i forhold til det som opprinnelig var avtalt.

Kjøp på prøve

4.1 Kjøp på prøve kan kun skje i henhold til uttrykkelig skriftlig avtale med selger.

4.2 Hvis en vare er kjøpt på prøve og levert, er kjøpet bindende for kjøperen hvis vedkommende ikke har varslet selgeren om at varen ikke skal beholdes innen det tidsrommet som er avtalt med selgeren eller innen 14 dager hvis tidsrom ikke er avtalt.

4.3 Varer på prøve blir fakturert med en retur anført på fakturaen.

4.4 Retur av vare som er kjøpt på prøve, skal skje i originalemballasje og for kjøpers regning og risiko.

4.5 Det er kjøperens ansvar å levere varen tilbake i samme stand som den ble mottatt. Hvis varen er skadet ved retur, er kjøperen forpliktet til å dekke selgerens omkostninger til utbedring ifølge gjeldende listepris eller etter regning.

Levering

5.1 Avtalte leveringsvilkår fortolkes i henhold til gjeldende Incoterms ved inngåelse av avtalen.

5.2 Hvis det ikke er inngått noen spesiell avtale om en slik leveringsklausul, anses leveringen å ha skjedd “Ex Works”. Emballasje beregnes separat hvis ikke annet er avtalt.

5.3 Hvis selger ikke leverer innenfor avtalt leveringstid, kan kjøper fastsette en rimelig endelig leveringsfrist overfor selger. Hvis levering ikke finner sted innen denne fristen, kan kjøper heve avtalen ved skriftlig varsel om dette til selger. Kjøper har kun krav på erstatning hvis forsinkelsen skyldes feil eller forsømmelse fra selger. Kravet kan aldri overstige meromkostningene ved kjøp av en tilsvarende vare fra en annen leverandør, og kan ikke omfatte driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap. Erstatningen kan heller aldri overstige den avtalte kjøpesummen.

5.4 Hvis det er avtalt fortløpende levering, skal hver leveranse regnes som en selvstendig leveranse. Ved mangler i en delleveranse har kjøperen dermed ikke rett til å heve avtalen når det gjelder de andre leveransene.

Returrett og kjøpers mottak av varen

6.1 Kjøper har i overensstemmelse med alminnelige regler i norsk lovgivning ingen rett til å returnere noe produkt eller noen tjeneste uten at dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt med selger. I så fall skjer returen for kjøpers regning og risiko.

6.2 Hvis kjøper er forhindret fra å motta eller nekter å motta den avtalte ytelsen til avtalt leveringstid, regnes leveringen å ha funnet sted på avtalt leveringstidspunkt. Samtlige omkostninger som påløper som følge av dette, dekkes av kjøperen.

Betalingsbetingelser

7.1 Betaling skal skje etter selgers nærmere angivelse, eller hvis slik angivelse ikke foreligger, kontant ved levering av salgsgjenstanden. Hvis forfalte beløp ikke betales til riktig tid, påløper morarente fra forfallsdatoen med 1,5 % per påbegynt måned.

Eiendomsforbehold

8.1 Leverte varer forblir selgers eiendom til full betaling er mottatt.

Kvalitetsprøver

9.1 Hvis kjøperen før levering har mottatt en kvalitetsprøve av produktet kjøperen skal ha levert senere, og kjøperen godkjenner denne kvalitetsprøven uten forbehold, er kjøperen avskåret fra å reklamere over mangler ved leveransen når levering finner sted, såfremt leveransen har samme standard som den godkjente kvalitetsprøven.

Patent, mønsterbeskyttelse, opphavsrett osv.

10.1 Hvis kjøperen utleverer tegninger, modeller eller andre gjengivelser til selger for bruk ved selgers fremstilling av det produktet kjøperen har bestilt, påtar kjøper seg ethvert ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter som følge av patent, mønsterbeskyttelse, opphavsrett eller lignende. Kjøper er forpliktet til å godtgjøre selger alle omkostninger og skader som påføres selger i den forbindelse gjennom krav fra tredjepart og i forbindelse med tvister som følge av dette.

Mangler (forbrukerkjøp)

11.1 Dette punktet gjelder kun ved kjøp når kjøperen hovedsakelig handler utenfor sitt erverv (forbrukerkjøp).

11.2 Selger er kun ansvarlig for mangler ved salgsgjenstanden hvis mangelen var til stede på leveringstidspunktet.

11.3 Selger påtar seg intet ansvar for feil og mangler ved salgsgjenstanden som skyldes feil behandling eller oppbevaring av salgsgjenstanden samt annet misbruk av salgsgjenstanden fra kjøpers side.

11.4 Hvis kjøper reklamerer på mangler innen 6 måneder etter at salgsgjenstanden er levert til kjøpes, antas mangelen å ha vært til stede på leveringstidspunktet, med mindre denne antakelsen er uforenlig med salgsgjenstandens eller mangelens art.

11.5 Hvis kjøper reklamerer på mangler senere enn 6 måneder etter at salgsgjenstanden er levert til kjøper, bærer kjøper bevisbyrden for at salgsgjenstanden har en mangel.

11.6 Hvis kjøper ikke har varslet selger om at kjøper vil påberope seg en mangel innen to år etter levering av salgsgjenstanden, kan kjøper ikke gjøre denne gjeldende for selger på et senere tidspunkt.

11.7 Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

Mangler (handelskjøp)

12.1 Selger er kun ansvarlig for mangler ved salgsgjenstanden hvis mangelen var til stede på leveringstidspunktet.

12.2 Hvis kjøper reklamerer på mangler ved salgsgjenstanden, bærer kjøper bevisbyrden for at mangelen var til stede på leveringstidspunktet.

12.3 Selger påtar seg intet ansvar for feil og mangler ved salgsgjenstanden som skyldes feil behandling eller oppbevaring av salgsgjenstanden samt annet misbruk av salgsgjenstanden fra kjøpers side.

12.4 Hvis kjøper ikke har varslet selger skriftlig om at kjøper vil påberope seg en mangel innen to år etter levering av salgsgjenstanden, kan kjøper ikke gjøre denne gjeldende for selger på et senere tidspunkt.

12.5 Kjøper kan kun heve avtalen såfremt selger ikke sørger for utbedring/ny levering innen en rimelig frist. Kun i slike tilfeller kan kjøper kreve erstatning fra selger, og slik erstatning kan aldri overstige den avtalte kjøpesummen for leveransen.

12.6 Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

Produktansvar

13.1 Selger har produktansvar i henhold til de bestemmelsene i Produktansvarsloven som ikke kan fravikes ved avtale. Selger fraskriver seg ansvar for produktskader på ethvert annet grunnlag. Produktansvaret kan beløpsmessig ikke overstige dekningen på selgers produktansvarsforsikring.

13.2 Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

13.3 I den utstrekning selger er pålagt produktansvar overfor tredjepart, er kjøper forpliktet til å holde selger skadesløs i samme omfang som selgerens ansvar er begrenset til ifølge punkt 13.1 og 13.2.

13.4 Hvis tredjepart fremsetter krav mot noen av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punktet, skal parten umiddelbart varsle den andre parten om dette.

13.5 Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade som påstås å være forårsaket av materialet.

Lovvalg og verneting

14.1 Eventuelle tvister avgjøres etter norsk retts regler og ved retten i Moss/Oslo som avtalt verneting.